͓͂鏇
͓͂

No P Q R S ‚̍ ړ ‚̍ ړ ‚̍ ړ
a1
a2
a6
a9
a2
a3
b1
a3 k
a4
1
h1
a4 k
a5
a5 k
a6
a7
e1
d1
a7 k
a8
a8 k
a9
a10
1
a10
a11
a13
a11 k
a12
a12 k
a13 k
a14
a14 k
b1
2
b4
i1
b2 k
3
b3 k
b4 k
5
b5 k
1 k
2
2 k
d1 k
d2
d2 k
e1 k
e2
e2 k
1 k
f2
2 k
h1 k
h2
h2 k
i1 k
i2
i2 k